Raising-supply-chain-performance

Kiran Kumar Madhurakavi.

SAP Senior Consultant PPQM @YASH Technologies

MRP Live , SAP , SAP S/4 HANA , SAP S/4 HANA 1610